liczebniki (główne, porządkowe, daty, godziny)

LICZEBNIKI GŁÓWNE

1
en / ei / ett
2
to
3
tre
4
fire
5
fem
6
seks
7
sju / syv
8
åtte
9
ni
10
ti
11
elleve
12
tolv
13
tretten
14
fjorten
15
femten
16
seksten
17
sytten
18
atten
19
nitten
20
tjue / tyve
30
tretti / tredve
40
førti
50
femti
60
seksti
70
sytti
80
åtti
90
nitti
100
ett hundre
1000
ett tusen

Liczebniki złożone od 21 do 99 pisane są łącznie
Liczebniki od 21 do 99
 

25 –tjuefem
43- førtitre
65-sekstifem

Czasami używany jest też inny system tworzenia liczebników od 21 do 99, w którym najpierw podaje się rząd jedności, następnie dodaje się spójnik OG a później rządz dziesiątek. Przy tym sposobie należy użyć liczebników syv, tyve i tredve.

35 – femogtredve
87 –syvogåtti
23 – treogtyve

Liczebniki powyżej 100

Tworząc liczebniki powyżej 100 wstawiamy OG pomiędzy rzędem setek i dziesiątek. Liczebniki hundre i tusen nie mają liczby mnogiej – posiadają ją natomiast liczebniki million i milliard

million - millioner
milliard - milliarder

345 – tre hundre og førtifem
567- fem hundre og sekstisju
4342 – fire tusen tre hundre og førtito
 

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
Liczebniki porządkowe tworzymy poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –ENDE, lub brakujących liter, tak by liczebnik kończył się na –ENDE. Wyjątek stanowią liczebniki 1-6, 11, 12, 100, 1000 (patrz tabela)
1
første
 
2
annen, annet, andre
 
3
tredje
 
4
fjerde
 
5
femte
 
6
sjette
 
7
sjuende / syvende
 
8
åttende
 
9
niende
 
10
tiende
 
11
ellevte
 
12
tolvte
 
13
trettende
 
14
fjortende
 
15
femtende
 
16
sekstende
 
17
syttende
 
18
attende
 
19
nittende
 
20
tjuende / tyvende
 
30
trettiende / tredevte
 
40
førtiende
 
50
femtiende
 
60
sekstiende
 
70
syttiende
 
80
åttiende
 
90
nittiende
 
100
hundrede
 
1000
tusende
 

Tworząc liczebniki porządkowe w przedziale 21-99, odmieniamy tylko rząd jedności
21- tjueførste
54- femtifjerde

Można też tworzyć liczebniki porządkowe w oparciu o alternatywny sposób podawania liczebników 21-99

25 – femogtyvende

Tworząc liczebniki porządkowe w przedziale 21-99, odmieniamy tylko rząd jedności
21- tjueførste
54- femtifjerde

Można też tworzyć liczebniki porządkowe w oparciu o alternatywny sposób podawania liczebników 21-99

25 – femogtyvende

DATY

Rok podajemy, wstawiając najpierw ilość setek, później dziesiątek. Używamy liczebników głównych. Wszystko zapisujemy razem.

1953- nittenfemtitre
1892- attennittito
1984- nittenåttifire

Powyżej roku 2000 rok podajemy tak jak normalne liczby

2012- to tusen og tolv
2020 - to tusen og tjue

Przy podawaniu dnia miesiąca używamy liczebników porządkowych.

3.05 – den tredje mai
12.09 – den tolvte september

GODZINY

Do mówienia o godzinach używamy liczebników głównych.

X:00 (Równa godzina)
3:00 Klokka er tre
5:00 Klokka er fem

X:30 (gdy brakuje trzydzieści minut do pełnej godziny, używamy HALV)
3:30 Klokka er halv fire
8:30 Klokka er halv ni

X:45- X:59 (Jeśli brakuje kwadrans lub mniej do pełnej godziny używamy PÅ)
3:45 Klokka er kvart på fire
5:50 Klokka er ti på seks

X:01-X:15 (Jeśli jest kwadrans lub mniej po pełnej godzinie, używamy OVER)
2:10 Klokka er ti over to
6:12 Klokka er tolv over seks

X:16-X:29 (Jeśli brakuje mniej niż kwadrans do w pół do, używamy PÅ HALV)
2:20 Klokka er ti på halv tre
4:25 Klokka er fem på halv fem

X:31-X:44 (Jeśli jest mniej niż kwadrans po w pół do, używamy OVER HALV)
2:35 Klokka er fem over halv tre
7:42 Klokka er tolv over halv åtte